Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Меморандум про взаєморозуміння у галузі прав і свобод людини між Уповноваженим Верховної ради з прав людини та Представництвом ООН в Україні

 

Меморандум про взаєморозуміння
у галузі прав і свобод людини між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Представництвом ООН в Україні

13 лютого 2012 року

Беручи до уваги зобов’язання України щодо досягнення Цілей розвитку тисячоліття до
2015 року та положення Рамкової програми партнерства між Урядом України та ООН на 2012-2016 роки, 

Відзначаючи, що підтримка діяльності національних інституцій з прав людини є одним із пріоритетних завдань ООН,

Враховуючи важливу роль національних інституцій у дотриманні й захисті прав і свобод людини, сприянні ефективній реалізації принципу верховенства права, просуванні загальновизнаних міжнародних стандартів у галузі прав людини, як визначено, зокрема у Резолюції Ради ООН з прав людини 17/9 від 6 липня 2011 р.,

Визнаючи ефективність поєднання національного і міжнародного рівнів захисту прав і свобод людини,

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та Представництво ООН в Україні (надалі – Сторони) уклали Меморандум про взаєморозуміння у галузі прав і свобод людини (надалі – Меморандум), який передбачає таке:

1. Мета

Метою цього Меморандуму є об’єднання Сторонами зусиль задля просування в Україні кращих міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини, підвищення обізнаності суспільства у цій сфері, подальшого практичного зміцнення потенціалу інституції  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

2. Напрями співпраці

Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовилися про продовження співробітництва між ними у таких пріоритетних напрямах:

(1) Проведення спільних заходів, спрямованих на сприяння приєднанню України до міжнародних договорів у галузі прав людини, зокрема:

-                  Міжнародної конвенції про захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей 1990 р.;

-                  Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень 2006 р.;

-                  Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права 2008 р.;

-                  Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві;

-                  Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень 2011 р.

(2) Проведення спільних заходів, присвячених відзначенню Дня прав людини (10 грудня).

(3) Публікація та поширення (у разі необхідності переклад іншими мовами):

-   міжнародних та європейських документів у галузі прав людини;

-   доповідей України, поданих до міжнародних механізмів ООН з прав людини;

-   рекомендацій, висловлених на адресу України міжнародними механізмами ООН з прав людини: конвенційними органами, спеціальними процедурами та Радою з прав людини; 

-   щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

-   інших важливих документів у галузі прав людини.

(4) Надання підтримки і сприяння створенню в Україні дієвого Національного превентивного механізму відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 2003 р.

(5) Підвищення рівня поінформованості українського суспільства щодо прав уразливих груп населення: ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, людей з особливими потребами, найбільш уразливих категорій дітей, включаючи безпритульних дітей і дітей–сиріт, шукачів притулку та біженців, а також щодо питань дотримання ґендерної рівності.

(6) Дотримання і захист прав шукачів притулку, осіб, які потребують додаткового та тимчасового захисту, біженців.

(7) Підвищення рівня суспільної свідомості щодо небезпеки поширення в Україні явищ расизму, ксенофобії, неонацизму та антисемітизму, інших форм дискримінації та нетерпимості.

(8) Координація зусиль задля ефективної підготовки, представлення і розгляду Радою ООН з прав людини Національної доповіді України в рамках процедури Універсального періодичного огляду.

(9) Просування керівних принципів ООН у сфері бізнесу та прав людини "Захищати, поважати та відновлювати".

(10) Обговорення та розробка інших ініціатив Сторін, спрямованих на покращання ситуації з дотриманням і захистом прав людини в Україні.

3. Організація співпраці

З метою виконання цього Меморандуму Сторони відповідно до своїх мандатів, визначених, відповідно, законодавством України та Статутом ООН, іншими регламентуючими документами:

(1) Розроблятимуть та виконуватимуть річні Плани спільних заходів, які після їх підписання Сторонами стають невід’ємною частиною цього Меморандуму.

(2) Визначатимуть контактних осіб для проведення відповідних робочих консультацій.

(3) Проводитимуть двосторонні зустрічі для обговорення питань, пов’язаних з виконанням положень цього Меморандуму, обміну інформацією, яка може представляти взаємний інтерес.

(4) Укладатимуть додаткові угоди, якщо спільна діяльність згідно з положеннями цього Меморандуму передбачає таку необхідність з метою виконання відповідних зобов'язань Сторін.

(5) Здійснюватимуть за взаємним погодженням заходи, спрямовані на інформування громадськості України щодо співпраці Сторін в рамках цього Меморандуму.

4. Збереження конфіденційної інформації

Сторони зобов’язуються не розповсюджувати конфіденційну інформацію, набуту під час виконання положень цього Меморандуму.

5. Використання назв, емблем, логотипів та інших прав на інтелектуальну власність Сторін

Сторони зобов’язуються використовувати назву, емблему чи логотип іншої Сторони або будь-яку абревіатуру, пов’язану з її діяльністю, лише за наявності чітко висловленого дозволу цієї Сторони.

6. Термін дії Меморандуму

(1) Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами і буде діяти до 31 грудня 2016 року для забезпечення гармонізації з періодом дії Рамкової програми партнерства між Урядом України та ООН на 2012-2016 роки.

(2) Сторони можуть у будь-який час припинити дію Меморандуму за умови письмового повідомлення про свій намір не пізніше ніж за два місяці до настання відповідної дати, з якої вони мають намір припинити дію Меморандуму.

7. Різне

(1) Будь-які зміни чи доповнення до цього Меморандуму вносяться шляхом обміну Сторонами відповідними листами, які стають невід’ємною частиною цього Меморандуму.

(2) Положення цього Меморандуму не впливають на привілеї та імунітети Представництва ООН в Україні, надані відповідно до міжнародного права та Угоди між Урядом України та Організацією Об’єднаних Націй про заснування Представництва Організації Об'єднаних Націй 1992 р., а також на статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, визначений Конституцією України, Законом України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23.12.1997 р., іншими нормативно-правовими актами. 

(3) Реквізити Сторін для співпраці в рамках Меморандуму: 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

Вул. Інститутська 21/8,

Київ 01008

Тел. + 380 (44) 253 2091, 226 3427

Факс: + 380 (44) 226 3427

Представництво ООН в Україні:

Кловський узвіз 1,

Київ 01021

тел.  +380 (44) 253 9363

факс  +380 (44) 253 2607

(4) Вчинено у Києві 13 лютого 2012 року у двох примірниках кожний українською та англійською мовами. Обидва тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні застосовується текст англійською мовою.

__________________________________

Ніна Карпачова

Nina Karpachova

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Ukrainian Parliament  Commissioner

for Human Rights