Укр. | Рус. | Eng

  

Гаряча лінія: 044-253-75-89, 0800-50-17-20
Захист персональних даних: 253-11-35, 253-53-94

 

Матеріали

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

                                                                          Додаток 1

  до наказу Уповноваженого Верховної    

  Ради України з прав людини   

                                                     від 07.07.2012  № 386-ос

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  (далі – іспит) як одного     з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, (далі – Порядок проведення конкурсу) з урахуванням Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668, (далі – Загальний порядок проведення іспиту).

1.2. Метою проведення іспиту є об’єктивна оцінка знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  (далі – Секретаріат).

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією, персональний склад якої затверджується наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців. 

Кваліфікаційні вимоги для кожної окремої посади визначаються відповідно до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби України від 13.09.2011 № 11, та затверджених у встановленому порядку посадових інструкцій працівників Секретаріату.

1.5. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за таких обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

1.6. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст і кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.7. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки, функціональних повноважень кожного структурного підрозділу Секретаріату.

1.8.  Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" наведений у додатку 1 до Загального порядку проведення іспиту.

Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Секретаріату та його структурних підрозділів (далі – Перелік питань) затверджується наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У зв’язку зі змінами в законодавстві, функціональних повноваженнях структурних підрозділів, втратою актуальності на час проведення іспиту тощо Перелік питань підлягає перегляду.

1.9. Переліки питань обов’язково надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.10. Для проведення іспиту попередньо складаються за встановленою формою та затверджуються головою конкурсної комісії екзаменаційні білети.

Кожен білет містить п'ять питань: по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України "Про державну службу", Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та по два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Секретаріату  та його відповідного структурного підрозділу.

1.11. Кожен комплект містить не менше 15 білетів.

1.12. За умови наявності матеріально-технічних можливостей в Секретаріаті можливе проведення іспиту шляхом комп’ютерного тестування з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу, Загального порядку проведення іспиту та цього Порядку.

1.13. Перед складанням іспиту кандидати на заміщення вакантних посад державних службовців Секретаріату проходять попередню співбесіду з керівниками відповідних структурних підрозділів.

1.14.  Процедура іспиту складається з трьох етапів:

        організаційна підготовка до іспиту;

        складання іспиту;

        оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.15. Відділ кадрової роботи та державної служби за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце та час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо проведення іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, у разі потреби надати додаткові пояснення. За виникнення спірних питань вони вирішуються головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час складання письмового іспиту мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3.  Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного

розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати до закінчення іспиту не можуть самовільно залишати приміщення, в якому складається іспит.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір та відкриваються в присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші зі штампом Секретаріату. На цьому аркуші у правому верхньому куті  обов’язково зазначається прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Текст відповіді власноруч підписується кандидатом з зазначенням дати складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" та успішно впоралися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Секретаріату та його відповідного структурного підрозділу.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та  "Про засади запобігання і протидії корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Секретаріату та його відповідного структурного підрозділу.

Три  бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань у обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за відповідь на кожне питання і занесення загальної суми балів до екзаменаційної відомості. З результатами іспиту  кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії в кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5.  Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6.  Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8.  Результати іспиту можуть бути оскаржені до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини протягом трьох днів після ознайомлення з результатами іспиту. Рішення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини може бути оскаржене в порядку, визначеному законодавством.

Керівник Відділу кадрової

роботи та державної служби                                                            О.М.Волкова

За додатковою інформацією звертатись за телефонами (044) 253 22 03, 253 10 32.