Порядок подання звернень до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

І. Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини подаються у письмовій формі.

У зверненні слід зазначати:

1. Прізвище, ім’я та по батькові.

2. Поштовий індекс та адресу для надання відповіді.

3. Найменування органу державної влади, місцевого самоврядування чи посадової особи, які порушили Ваші права.

4. У чому конкретно полягає суть порушення Ваших прав.

5. Коли або в який строк допущено порушення Ваших прав.

6. Яких заходів Ви вживали для поновлення Ваших прав; до яких органів чи посадових осіб зверталися (долучити копії їхніх відповідей).

7. Чи зверталися Ви за захистом порушених прав до суду?

8. Суть Вашого прохання, звернення.

9. Дату та власноручний підпис.

10. У разі звернення в інтересах третіх осіб потрібно надавати копії документів, що посвідчують повноваження на представництво їхніх інтересів.

Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини слід надсилати письмово за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, Лутковській Валерії Володимирівні.

ІІ. Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини можна надсилати й електронною поштою: omb@ombudsman.gov.ua

Увага! Звернення електронною поштою слід оформляти згідно з правилами оформлення письмового звернення (за винятком вимоги щодо підпису).

Увага! Уповноважений Верховної Ради України з прав людини не може розглядати направлені на електронну адресу звернення, які надіслані у вигляді додатку до електронного листа. У такому випадку заявнику необхідно буде з’явитись до Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та підписати таке звернення.

ІІІ. Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини може бути прийнято в письмовому вигляді під час особистого прийому у приймальні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Графік роботи громадської приймальні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:

Пн. - Чт. 9.30-13.00 – 14.00-17.30

Пт. 9.30-13.00 – 14.00-16.45

Сб.-Нед. – вихідний

Порядок предоставления обращений к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека

I.  Обращения к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека подаются в письменной форме.

В обращении следует указать:

1. Фамилию, имя и отчество.

2. Почтовый индекс и адрес для предоставления ответа.

3.Наименование органа государственной власти, местного самоуправления или должностного лица, которые нарушили Ваши права.

4. В чем конкретно заключается суть нарушения Ваших прав.

5. Когда или в какой срок допущено нарушение Ваших прав.

6. Какие меры Вы принимали для восстановления Ваших прав; к каким органам или должностным лицам обращались (приобщить копии их ответов).

7. Обращались ли Вы за защитой нарушенных прав в суд?

8. Суть Вашей просьбы, обращения.

9. Дату и поставить собственноручную подпись.

10. В случае обращения в интересах третьих лиц необходимо предоставлять копии документов,  которые удостоверяют  полномочия для  представительства их интересов.

Обращения к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека следует присылать в письменном виде по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008, Лутковской Валерии Владимировне.

ІІ. Обращения к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека можно отсылать  и по электронной почте: omb@ombudsman.gov.ua

Внимание! Обращения по электронной почте следует оформлять согласно правил оформления письменного обращения (за исключением требования о подписи).

Внимание! Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека не может рассматривать направленные по электронному адресу обращения, которые посланы в виде приложения к электронному письму. В таком случае заявителю необходимо будет явиться в Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и подписать такое обращение.

ІІІ. Обращение к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека может быть принято в письменном виде во время личного приема вприемной  Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

График работы общественной приемной  Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека:

Пн. - Чт. 9.30-13.00 – 14.00-17.30

Пт. 9.30-13.00 – 14.00-16.45

Сб.-Вс. – выходной